ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านทุ่งนา

บุคลากร

 

 

>>>   ชื่อ  นายยิ่งยศ  พละเลิศ
>>>  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ   6 ตุลาคม 2535  
>>>  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
>>>  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
>>>  โทรศัพท์   081 - 1920943
>>>  อีเมลล์   asd436@thaimail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ  กีฬา
>>>  คติประจำใจ  พูดให้ช้า คิดให้ไว ทำให้เร็ว 
>>>  งานที่รับผิดชอบ   บริหารสถานศึกษา

 

                

>>>   ชื่อ  นายเผชิญ บุญประเสริฐ
>>>  ตำแหน่ง   ครู คศ.2
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ   30 กันยายน 2530 
>>>  วุฒิการศึกษา ศษ.บ. 
>>>  วิชาเอก  ภาษาไทย 
>>>  โทรศัพท์   081-8584260 
>>>  อีเมลล์  phachert@hotmail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ ภาษาอังกฤษ งานเขียนคัทเอ๊าท์ 
>>>  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด   
>>>  งานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ ทะเบียนวัดผล

   

 

              

>>>   ชื่อ  นายอุดม กากี 
>>>  ตำแหน่ง ครู คศ.2 
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ 19 พฤษภาคม 2523   
>>>  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. 
>>>  วิชาเอก  การพัฒนาชุมชน 
>>>  โทรศัพท์   082-2987804
>>>  อีเมลล์   - 
>>>  ความสามารถพิเศษ มือซ้ายใช้ปากกามือขวาใช้พู่กัน
>>>  คติประจำใจ -   
>>>  งานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป  

 

                 

>>>   ชื่อ  นางสาวสร้อยสนธิ์ เส็งสว่าง 
>>>  ตำแหน่ง   ครู คศ.2 
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ   1 กรกฎาคม 2537 
>>>  วุฒิการศึกษา คบ.
>>>  วิชาเอก  การประถมศึกษษ 
>>>  โทรศัพท์  089-9215092
>>>  อีเมลล์  -
>>>  ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
>>>  คติประจำใจ  -
>>>  งานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล อาหารกลางวัน

 

                                                

>>>   ชื่อ นายเอกสิทธิ์   คุณากรดุษิต
>>>  ตำแหน่ง   ครู คศ. 1
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ   16 กรกฎาคม 2550
>>>  วุฒิการศึกษา คบ.
>>>  วิชาเอก คณิตศาสตร์
>>>  โทรศัพท์  080-8134561
>>>  อีเมลล์  dusit157@gmail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ   งานประดิษฐ์
>>>  คติประจำใจ  ความสำเร็จ 1 % ดีกว่า 100% ของความว่างเปล่า
>>>  งานที่รับผิดชอบ ประกันคุณภาพการศึกษา,วิถีพุทธ,เรียนรู้สู่โลกกว้าง , การเงิน

 

 

 

>>>   ชื่อ นางสาวแสงเดือน  หม่องสาย
>>>  ตำแหน่ง  ครูคศ.1
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ   5 ม.ค.2552
>>>  วุฒิการศึกษา   ศศ.บ
>>>  วิชาเอก  บริหารธุรกิจ - การบัญชี
>>>  โทรศัพท์  087-9725072
>>>  อีเมลล์  -
>>>  ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
>>>  คติประจำใจ -
>>>  งานที่รับผิดชอบ  งานห้องสมุด งานวัดผล

 

>>>   ชื่อ  นายกิจติพงษ์    หอมเย็น
>>>  ตำแหน่ง  ครูคศ. 1
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ   5  มกราคม  2554
>>>  วุฒิการศึกษา  คบ.
>>>  วิชาเอก   วิทยาศาตร์ทั่วไป
>>>  โทรศัพท์  081-1965652
>>>  อีเมลล์  ae_kitti2525@hotmail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์
>>>  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
>>>  งานที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่   

 

                      

>>>   ชื่อ  นายวิศิษฏ์   พุทธประเสริฐ
>>>  ตำแหน่ง  ครูคศ. 1
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ  26 มิถุนายน 2554
>>>  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต
>>>  วิชาเอก  ภาษาไทย
>>>  โทรศัพท์  087-4120862 , 083-3845565
>>>  อีเมลล์ wisit_aoffy@hotmail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ  computer
>>>  คติประจำใจ  ไม่มีคำว่าสำเร็จหากสะกดคำว่าเริ่มต้นไม่เป็น
>>>  งานที่รับผิดชอบ  ครูอนามัย งานปกครอง

 

>>>   ชื่อ  นางสาววัชรินทร์   เครือเช้า
>>>  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
>>>  เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  16 มีนาคม 2555
>>>  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ
>>>  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
>>>  โทรศัพท์  083-4286522
>>>  อีเมลล์  wattrin@hotmail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ computer
>>>  คติประจำใจ  การทำดีที่สุด คือสิ่งที่ดีที่สุด
>>>  งานที่รับผิดชอบ  งานธุรการ

 

                     

>>>   ชื่อ  นางสาวพิชญาภัค  กลิ่นเฟื่อง
>>>  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
>>>  เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  16  พฤษภาคม  2556
>>>  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
>>>  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
>>>  โทรศัพท์  090-4510390
>>>  อีเมลล์  pichatakom@hotmail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ งานฝีมือ
>>>  คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
>>>  งานที่รับผิดชอบ  ครูประจำชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

      

>>>   ชื่อ  นางสาวโสพิศ    ประกอบธรรม 
>>>  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
>>>  เข้ารับตำแหน่งเมื่อ  15  กรกฏาคม 2553
>>>  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
>>>  วิชาเอก  ประถมศึกษา
>>>  โทรศัพท์  082-2403987
>>>  อีเมลล์  peepit_2524@hotmail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ กีฬา
>>>  คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
>>>  งานที่รับผิดชอบ  ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1

 

               

>>>   ชื่อ  นางสาวอารีย์ลักษณ์   วิทยา
>>>  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
>>>  เข้ารับตำ่แหน่งเมื่อ   17  กุมภาพันธ์  2553
>>>  วุฒิการศึกษา ปริญญษตรี
>>>  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ศึกษา
>>>  โทรศัพท์  081-9369881
>>>  อีเมลล์  aof_bank01@hotmail.com 
>>>  ความสามารถพิเศษ  เล่นกีฬา
>>>  คติประจำใจ  ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ  อย่าบอกว่าทำไม่ได้
>>>  งานที่รับผิดชอบ  สารสนเทศ

 

                                                                           

>>>   ชื่อ  นางสาวดุจดาว  คชรัตน์
>>>  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
>>>  เข้ารับตำแหน่งเมื่อ   18  พฤศจิกายน  2554
>>>  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
>>>  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
>>>  โทรศัพท์  081-0091734
>>>  อีเมลล์  Daw_k54@hotmail.com
>>>  ความสามารถพิเศษ 
>>>  คติประจำใจ  สร้างชีวิตให้มีค่า  สร้างเวลาให้สุขสันต์  สร้างครอบครัวให้รักกัน สร้างความฝันให้เป็นจริง
>>>  งานที่รับผิดชอบ  งานธุรการ ครูประจำชั้น ป.3

 

           

>>>   ชื่อ  นายสุพจน์ แก่นแก้ว 
>>>  ตำแหน่ง  นักการภารโรง
>>>  วันเกิด   
>>>  เข้ารับราชการเมื่อ   
>>>  วุฒิการศึกษา 
>>>  วิชาเอก  
>>>  ที่อยู่ 
>>>  โทรศัพท์  
>>>  อีเมลล์  
>>>  ความสามารถพิเศษ 
>>>  คติประจำใจ  
>>>  งานที่รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน